Dobre praktyki

Podczas konferencji „Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień” (Warszawa, 2019) zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii zaprezentowano program Fundacji Poza Schematami „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Jest to jeden z (jeszcze) nielicznych programów z zakresu profilaktyki problemów i uzależnień behawioralnych adresowany do uczniów z młodszej grupy wiekowej. Czytaj dalej

Aktualności

Podczas wykładów i dyskusji poddano wielowątkowej analizie dotychczasowe dokonania dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży dotyczące używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Poruszano także zagadnienia, związane z nadużywaniem nowych mediów. W tej grupie tematycznej zaprezentowano opracowany w 2017 r. program „Wspólne kroki w Cyberświecie”. Jest to projekt, który rekomendowano jako warty upowszechniania w szkołach. Może on stanowić cenne uzupełnienie szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych.

W trakcie prezentacji podkreślano, że „Wspólne kroki w Cyberświecie” to cykl zajęć bazujący na naukowych podstawach. Proces powstawania programu poprzedzony był diagnozą. Autorzy korzystali także z przeprowadzanych na bieżąco badań ewaluacyjnych dotyczących poszczególnych elementów opracowywanych zajęć. Dzięki temu końcowa formuła projektu przeszła pomyślną weryfikację w badaniach oceniających skuteczność tego programu.

Jest to program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, adresowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Jego celem jest dokonywanie pozytywnych zmian w zakresie kompetencji dzieci dotyczących bezpiecznego używania mediów elektronicznych. Program kształtuje umiejętności życiowe dzieci, nie tylko te bezpośrednio dotyczące korzystania z nowych mediów, ale także pomocne w zarządzaniu swoimi emocjami, komunikacji i ogólnie – budowaniu relacji. Dzięki takiej formule jego efekty nie ograniczają się wyłącznie do sfery używania przez dzieci przestrzeni wirtualnej, lecz mają bezpośrednie przełożenie także np. na lepsze rozumienie i wyrażanie swoich uczuć czy poprawę klimatu społecznego w klasie. Jest przez to programem z zakresu szerzej rozumianej profilaktyki (nieograniczonej wyłącznie do jednej dziedziny).

Takie efekty wymagają jednak odpowiedniego nakładu pracy. Program to kilkanaście godzin oddziaływań, na które składają się: spotkanie wprowadzające dla rodziców, 11 godzin zajęć dla trzecioklasistów oraz spotkanie podsumowujące, w którym oprócz uczniów biorą udział nauczyciele i rodzice. O tym, że program jest skuteczny, świadczą wyniki prezentowanych podczas konferencji badań. Ewaluacja przeprowadzona w 2017 r. wykazała, że odnotowano wpływ (…) na funkcjonowanie emocjonalne i psychospołeczne uczniów (…). Kierunek zmian w grupie objętej programem względem grupy porównawczej świadczy o tym, że program poprawia takie aspekty psychospołecznego funkcjonowania uczniów jak aktywność na lekcjach, komunikowanie swoich emocji i oczekiwań, udzielanie pomocy, współpraca z rówieśnikami oraz rozwiązywanie konfliktów. Z drugiej strony ogranicza zachowania, które mogą być źródłem trudności i złego przystosowania (dokuczanie, brak zrozumienia dla potrzeb kolegów/koleżanek)(1). Polepszyła się także wiedza trzecioklasistów na temat zagrożeń związanych z Internetem i właściwych zasad postępowania w cyberświecie.

Dotychczas odbyły się trzy ogólnopolskie edycje programu. Realizatorami mogą zostać nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni uczący w klasach trzecich szkół podstawowych. Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę projektu: https://wspolnekroki.pl


 1. Prezentację podczas konferencji wygłosił M. J. Sochocki (cytowany fragment pochodzi z raportu opracowanego przez zespół: K. Ostaszewski, A. Pisarska, M. J. Sochocki).

Mądra Ochrona: Przeczytaj również…

 1. Ruszyła kampania „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”

  25 października 2022 r., konferencją prasową, została zainaugurowana kampania społeczna „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”.

  Mądra Ochrona
 2. Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Pakiet publikacji do pobrania dla rodziców

  Pojawienie się zachowań ryzykownych w okresie dorastania, w sposób oczywisty, budzi w rodzicach/opiekunach niepokój o nastoletnie dziecko. (…)

  Mądra Ochrona
 3. Niebotak.pl – nowa odsłona

  1 czerwca 2022 r. uruchomiona została nowa wersja strony internetowej dla młodzieży niebotak.pl. Zamieszczane tam materiały służą odbiorcom (…)

  Mądra Ochrona
 4. „Moje życie, mój wybór” – propozycja dla nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim

  Nauczyciele i pedagodzy adresując działania profilaktyczne do młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zwykle muszą sami wymyślać narzędzia (…)

  Mądra Ochrona

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek