Wartościowy program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki edukacyjnej jest przewodnikiem po działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Jego nadrzędnym celem jest projektowanie takich oddziaływań, które wspierają ucznia w rozwoju, w osiąganiu dojrzałości fizycznej, psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), duchowej i społecznej, a tym samym sprzyjają minimalizowaniu podejmowania przez niego zachowań ryzykownych. Czytaj dalej

BlogMagdalena Wieczorek

Odpowiedzialność za realizację tego procesu w dużej mierze spoczywa na szkole jako środowisku wychowawczym. Program określa działania, które systemowo angażują całe środowisko szkolne (kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługę szkoły. Działania te są opracowywane, wdrażane i ewaluowane zgodnie z zasadami określonymi przez prawo. Formy działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych oraz informacyjnych przewidziane do realizacji zarówno na poszczególnych przedmiotach, jak i godzinach do dyspozycji wychowawcy powinny być zgodne z Rozporządzeniem MEN z 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, z uwzględnieniem jego nowelizacji z dnia 22 stycznia 2018 r. (tekst jedn. DU 2020, poz. 1449). W przytoczonych rozporządzeniach podkreślono, że szkoła/placówka podejmuje działania wykorzystując przeprowadzoną diagnozę w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, która dotyczy uczniów/wychowanków, rodziców/opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły/placówki. Działania te powinny być uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Wybrane działania: działalność wychowawcza

Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia i wychowanka w jego rozwoju:

 • współpraca z rodzicami/opiekunami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • promowanie zdrowego stylu życia (ogólne działania profilaktyczne wobec najbardziej powszechnych problemów współczesnej młodzieży, np. siecioholizm, sekty, narkotyki);
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole; budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;
 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.

Wybrane działania: działalność edukacyjna

Stałe poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy i umiejętności z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia:

 • poszerzenie wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, w tym kształtowanie u uczniów umiejętności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, krytycznego myślenia i decyzji w sytuacjach trudnych;
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Wybrane działania: działalność informacyjna

Dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Informacje dotyczą:

 • sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu substancji psychoaktywnych;
 • oferty pomocy specjalistycznej;
 • konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • konsekwencji zachowań ryzykownych;
 • obowiązujących w szkole procedur postępowania nauczycieli i wychowawców, metod współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów.

Wybrane działania: działalność profilaktyczna

Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej:

 • realizacja programów profilaktycznych i promujących zdrowie psychiczne;
 • rozwijanie zainteresowań, pasji i uzdolnień uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką szkolną) w ramach zajęć edukacyjnych oraz przygotowanej oferty zajęć pozalekcyjnych;
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych środków zagrażających zdrowiu i życiu ucznia, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jego otoczenia społecznego;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.

Strefa rodzica: Przeczytaj również…

 1. Fobia szkolna u dzieci i nastolatków – cz. II (o metodach pomocy i leczenia)

  W powstawaniu fobii szkolnej ma swój udział zarówno środowisko szkolne, jak i domowe, w którym dziecko uczy się i wychowuje. Szkolne, ponieważ (…)

  Strefa rodzica
  Nina Węgrzecka-Giluń
 2. Fobia szkolna u dzieci i nastolatków – cz. I (o metodach pomocy i leczenia)

  Powoli zbliża się koniec wakacji i dzieci rozpoczną naukę szkolną. Jedne z nich dopiero pierwszy raz przekroczą progi szkoły, inne wracają (…)

  Strefa rodzica
  Nina Węgrzecka-Giluń
 3. Jak rodzice mogą wspierać dziecko z ADHD?

  Jesteśmy rodzicami, kochamy swoje dziecko nad życie. Pewnego dnia dowiadujemy się, że nasze dziecko ma ADHD. Wydaje nam się, że od tej (…)

  Strefa rodzica
  Paulina Pietrzak
 4. Impulsywność u dzieci i młodzieży cz. 2 - sposoby radzenia sobie z nią

  Radzenie sobie z impulsywnością nie jest łatwe, ale warto podjąć się tego zadania. Tym bardziej że impulsywność znacząco, najczęściej (…)

  Strefa rodzica
  Paulina Pietrzak

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek

Nasz portal korzysta z anonimowych plików Cookies w celu świadczenia lepszej jakości usług. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.