Rola wartości w kształtowaniu absolwenta szkoły

Ważnym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Takie wychowanie zakłada podmiotowe traktowanie ucznia i ukierunkowane jest na kształtowanie absolwenta zdolnego do pozytywnego realizowania swojego potencjału w życiu osobistym i zawodowym. Czytaj dalej

BlogMagdalena Wieczorek

Wartości, z którymi młody człowiek zidentyfikował się w szkole, mają go jednocześnie skłaniać do podejmowania bezpiecznych i prozdrowotnych decyzji w różnych sferach jego życia.

Wartości a podstawa programowa

Wartości, które określa podstawa programowa, i które stanowią istotę proponowanych działań, odnoszą się zatem do zróżnicowanych obszarów, takich jak:

Przedsiębiorczość:

 • wspieranie uczniów w realizacji ich pomysłów;
 • podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
 • rozbudzanie zainteresowania rozwojem społeczno-gospodarczym;
 • pokonywanie uprzedzeń i osiąganie kompromisu;
 • poszanowanie praw każdego człowieka.

Kultura osobista:

 • przywiązanie do historii i tradycji narodowych;
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

Altruizm:

 • akceptację i szacunek dla drugiego człowieka;
 • budowanie konstruktywnych relacji;
 • zachęcanie do komunikacji międzykulturowej z poszanowaniem dla różnorodności i innych ludzi;
 • budowanie poczucia tożsamości lokalnej, regionalnej, państwowej, europejskiej.

Zdrowie i życie:

 • zapewnienie sobie optymalnego poziomu zdrowia fizycznego i psychicznego przez prowadzenie zdrowego stylu życia;
 • ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści z aktywności fizycznej.

Kreatywność i innowacyjność:

 • krytyczną analizę informacji;
 • rozbudzanie ciekawości poznawania otaczającego świata;
 • kształcenie krytycznej postawy postrzegania otaczających zjawisk.

Ciekawość poznawacza kształtowana:

 • uruchomienie procesów poznawczych – percepcji, uwagi, pamięci, myślenia, języka, funkcji ekspresyjnych.

Sylwetka absolwenta

Przy określaniu sylwetki absolwenta należy sobie wyobrazić ucznia, który kończy szkołę i odpowiedzieć na pytanie – jaki on jest?

Sylwetka absolwenta to wzorcowy obraz osoby kończącej szkołę, która jest idealnym ucieleśnieniem oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. Opis sylwetki powinien obejmować efekty kształcenia i wychowania prowadzonych w środowisku szkolnym. Inspirująca może okazać się tutaj debata szkolna, podczas której zaprosimy całą społeczność szkolną do poszukania odpowiedzi na pytanie: Jakim człowiekiem ma być nasz absolwent?

Z całą pewnością absolwent szkoły powinien czuć się bezpiecznie i swobodnie w środowisku rodzinnym i szkolnym, powinien być pozytywnie nastawiony do siebie i innych ludzi, pokonywać przeciwności i radzić sobie z trudnymi sytuacjami zgodnie z możliwościami rozwojowymi, w sferach fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

W sferze fizycznej, rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia, uczeń:

 • dba o swoje bezpieczeństwo i zdrowie;
 • dostrzega zagrożenia środowiska naturalnego i przeciwdziała im;
 • zna sposoby spędzania czasu wolnego korzystne dla zdrowia fizycznego oraz aktywnie je stosuje;
 • jest świadomy zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, w tym stosowaniem różnych substancji psychoaktywnych;
 • konstruktywnie podejmuje decyzje w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

W sferze psychicznej, rozumianej jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat, uczeń:

 • jest kreatywny i potrafi twórczo myśleć;
 • poszerza swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;
 • jest dobrze przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia;
 • akceptuje siebie i innych;
 • pozytywnie patrzy na otaczający świat, potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach;
 • prawidłowo rozpoznaje i wyraża własne emocje;
 • szanuje środowisko i jego zasoby naturalne, wykazuje postawę proekologiczną.

W sferze społecznej, rozumianej jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, uczeń:

 • ma świadomość przynależności do społeczności szkolnej i lokalnej;
 • zna historię swojego miasta, regionu i kraju;
 • prawidłowo funkcjonuje w grupie społecznej;
 • właściwie komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi;
 • zna swoje prawa i respektuje prawa innych;
 • przestrzega przyjętych norm i zasad, rozróżnia zachowania dobre i złe.

W sferze duchowej, rozumianej jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka, uczeń:

 • zna siebie, swoje zalety, wady, uzdolnienia, możliwości;
 • ma poczucie własnej godności i szacunku dla godności innych ludzi;
 • poszukuje wzorców postępowania;
 • dokonuje wyborów i bierze odpowiedzialność za własne czyny.

Strefa rodzica: Przeczytaj również…

 1. Wspieranie rozwoju psychicznego dziecka – cz. III (dzieci w wieku szkolnym)

  Poprzednie dwie części cyklu dotyczyły roli rodziców w prawidłowym rozwoju psychicznym dziecka w okresie ciąży i pierwszych czterech latach (…)

  Strefa rodzica
  Aneta Zdunek
 2. Wspieranie rozwoju psychicznego dziecka – cz. II (pierwsze 4 lata życia)

  Pierwsze lata życia dziecka to najważniejszy czas rozwoju, ponieważ dzieci osiągają wiele ważnych kamieni milowych, czyli nowych, przełomowych (…)

  Strefa rodzica
  Aneta Zdunek
 3. Wspieranie rozwoju psychicznego dziecka - cz. I (okres prenatalny)

  Gdy w rodzinie pojawia się dziecko, rodzice w pierwszej kolejności troszczą się o jego zdrowie fizyczne. Zwracają uwagę na jego rozwój (…)

  Strefa rodzica
  Aneta Zdunek
 4. Zachowania ryzykowne w ADHD: przyczyny i sposoby radzenia sobie z nimi

  W literaturze naukowej przyjmuje się, że zachowania ryzykowne to takie, które nie tylko niosą za sobą zagrożenie dla zdrowia fizycznego (…)

  Strefa rodzica
  Paulina Pietrzak

Newsletter

Potrzebujesz pomocy?

Niepokoisz się o swoje dziecko? Zastanawiasz się, gdzie w Twojej okolicy możesz uzyskać wsparcie? Sprawdź to w bazie placówek.

Przejdź do bazy placówek